Aizvadītā gada nogalē Ilūkstes pilsētas administrācija pabeigusi īstenot projektu “Gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020), kā rezultātā dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis” ir veikts divu gājēju tiltu, koka kāpņu un laipu remonts, lai tūrisma plūsma tiktu organizēta droši un videi draudzīgi, mazinot antropogēno ietekmi uz nogāzēm un dabas vērtībām.

Šobrīd pēc vienošanās ar Vides reģionālās attīstības aģentūru Ilūkstes pilsētas administrācija  turpina iesāktos darbus tūrisma takā “Sprīdītis”, īstenojot otru LVAF projektu “Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana” (Nr.1-08/97/2020), līdz ar to Pilskalnē 2022. gads iesācies ar apņēmīgu darbošanos tūrisma takā “Sprīdītis”. Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē 10. februārī pieņemts lēmums atbalstīt projekta īstenošanu, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu.

Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma taka “Sprīdītis” ir vietējo iedzīvotāju un tūristu iecienīta pārgājienu, pastaigu un atpūtas vieta, kas iedvesmo ne vien ar  īpašiem gravu un nogāžu meža skatiem, bet arī ir neparasts izziņas objekts. Vēsturiski dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” teritorija ir veidojusies kā unikāla bioloģiskās daudzveidības mājvieta Latvijas dienvidaustrumu pierobežā ar īpašu ģeomorfoloģisko uzbūvi, jo te atrodas arī viena no dziļākajām gravām Austrumlatvijā. Īpaši aizsargājami biotopi, dižkoki, neparastas skatu perspektīvas, putnu dziesmas un dažādas skaņas dabā aicina iedzīvotājus iepazīt dabas liegumu “Pilskalnes Siguldiņa”, bet tas rada lielāku risku šīs vērtības ar laiku zaudēt.

Kopš 1989. gada, kad dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” teritorijā izveidota tūrisma un izziņu taku infrastruktūra, koka infrastruktūra tiek pastāvīgi uzturēta, bet vērienīgi remontdarbi vai atjaunošanas darbi nav notikuši. Tas laika gaitā radījis lielāku antropogēno ietekmi (augsnes noplicināšanos taku tuvumā, koka sakņu atsegšanos) uz dabas vērtībām dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” teritorijā, stāsta Ilūkstes pilsētas administrācijas Plānošanas nodaļas projektu koordinatore Zanda Lisovska.Pateicoties iespējai piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”, konkursa kārtībā aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”, pašvaldība saņēmusi akceptu projekta “Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana” īstenošanai kā arī finansiālu atbalstu no LVAF. Līdz šim tūrisma takā “Sprīdītis” ir uzstādīti koka soliņi un galdiņi, atjaunots informācijas stends pie takas ieejas kā arī 15 informatīvās plāksnes par dabas vērtībām un procesiem, daļēji veikta koka laipu, koka kāpņu un barjeru (nožogojuma) atjaunošana, kas  turpināsies arī šogad līdz tūrisma sezonas atklāšanai. Projekta noslēgumā tiek plānots takas atklāšanas pasākums.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 52 265,30 , no kuriem EUR 25069,00 sedz LVAF, savukārt līdzfinansējumu EUR 27 196,30 nodrošina Augšdaugavas novada pašvaldība. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 20. aprīlim.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” biotopu un aizsargājamajām sugām. Izglītot sabiedrību par dabas vērtībām un procesiem dabas liegumā, kā arī dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Tādejādi veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.