Atpūta dabā

Dabas liegums
“Pilskalnes Siguldiņa”Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” aizņem 59,3 ha lielu zemes platību, un atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem.  Liegumā izveidotas vairākas mācību izziņu takas:

*Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts. Garums 3,8 km. Taka veido noslēgtu apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks ir 2-3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.

*Sprīdīša taka bērniem. Garums 1,6 km. Sākas pie mazas ūdenskrātuves.  Te izvietotas  A. Brigaderes pasakas “Sprīdītis” varoņu 32 koka skulptūras.
Melnais kalns atrodas Valsts aizsardzībā, un tas ir arheoloģisks piemineklis. Vēsturiski šajā stāvajā kalnā bija sēļu koka pils, kas periodiski ir pastāvējusi ilgāku laiku. Atrastas māla trauku atliekas – gan švīkātā, gan apmestā māla raksti, kā arī citas liecības. Šajā teritorijā arheoloģiskie atradumi liecina par Baltu cilšu klātbūtni. Atstātais kultūras slānis un kokogļu īpatsvars Dubupes krastā esošā pakalna augsnē, iespējams, bijis par iemeslu tā nosaukumam – Melnais kalns.

*Taka “Vēstures liecinieki”. Garums 0,6 km. Tas ir dendroloģiskā maršruta turpinājums, kas stiepjas gar neskartu mūžamežu posmu. Taka vēsta par 1. Pasaules kara atstāto mantojumu, Vācijas  armijas aizsargbūvēm - blindāžām.

*Purva taka.  Garums ir ap 6 km, kur ir 600 m gara koka laipa pāri nelielam dzērveņu purviņam. Aizraujoša iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni.

Kontaktinformācija:

Dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa” , Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

Mob. +371 26433584

IZCENOJUMI TAKĀS (1 personai):

 „Sprīdīša” taka -  1,6 km (bērniem un pensionāriem  -  EUR 1,00; pieaugušajiem  -   EUR 1,50);

 „Dendroloģiskā” taka - 3,8 km (bērniem un pensionāriem  -  EUR 1,50; pieaugušajiem  -  EUR 2,50);

  Taka „Vēstures liecinieki - 5 km (bērniem un pensionāriem  - EUR 1,50; pieaugušajiem  -   EUR 2,50);

 Purva taka  - 6 km (bērniem un pensionāriem  - EUR 1,50; pieaugušajiem  -  EUR 2,50);

Gida pakalpojumi (1 stunda) - EUR 10,00 (ekskursantu grupai).

Gida pakalpojumi (1 stunda) - tematiskā ekskursija - EUR 20,00 (ekskursantu grupai).


Dabas parks
„Dvietes paliene”

Dabas parks „Dvietes paliene" atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Daugavas kreisajā krastā Augšzemē. Dabas parks izveidots 2004. gadā 4989 hektāru platībā ar mērķi saglabāt dabiskās palieņu pļavas. Dabas parks „Dvietes paliene" ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Tā ir unikāla, pasaules mēroga nozīmes migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vieta, te meklējamas Latvijā un Eiropā retas, dabiskas, maz pārveidotas applūstošu zālāju dzīvotnes, kas dod mājvietu daudzām retām un īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, vairāk nekā 40 Latvijā vai ES aizsargājamas putnu sugas, 7 Eiropā un 2 Latvijā aizsargājami biotopi. Teritorijā ir izdalītas divas zonas – dabas lieguma zona un dabas parka zona.

Teritorijā ietilpst visplašākā paliene Daugavas tecējumā. Daugavas palu ūdeņiem ieplūstot Dvietes senlejā, ūdens līmenis Dvietes lejtecē pavasarī var celties vairāk nekā 6 m virs mazūdens perioda līmeņa. Sevišķi augstos palos Daugavas ūdeņi applūdina Dvietes senleju vairāk nekā 20 km garumā.

Dabas parka teritorija iekļauta Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Teritorijai piešķirts putniem nozīmīgas vietas statuss, turklāt Dvietes paliene atbilst ne tikai Eiropas Savienības, bet arī globālā līmeņa putniem nozīmīgo vietu kritērijiem. Dabas parks „Dvietes paliene" ir starptautiskā mērogā nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī un svarīga ūdensputnu ligzdošanas vieta. Dabas parka teritorija atbilst starptautiskas nozīmes mitrāju kritērijiem saskaņā ar Ramsāres konvenciju.

Dvietes senleja ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā – pirmie iedzīvotāji te ienākuši jau ledus laikmeta beigās apmēram pirms 11 tūkstošiem gadu. Šī teritorija nozīmīga arī ar arheoloģiskajiem pieminekļiem, te atklātas akmens laikmeta apmetnes, vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku apmetņu vietas, agrā dzelzs laikmeta pilskalni un vēlā dzelzs laikmeta senkapi.

Dabas parkā „Dvietes paliene" izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs „Gulbji", kurā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām, par dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt ekskursijas vadītāja pakalpojumus, izstrādāt ceļojuma maršrutus, centrā tiek rīkoti izglītojoši semināri. Informācijas centrā darbojas Vides klase, kur dabas mīļotāji tiek aicināti pētīt un iepazīt Dvietes palienes dabu un vēsturi.

IZCENOJUMI šeit!

Kontaktinformācija:

Dabas parka "Dvietes paliene" informācijas centrs „Gulbji”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, tālr. 26109353, 20219770 vai 65407909

56.06665, 26.1769. Atrašanās vieta kartē
Akmeņupes dabas taka

Akmeņupes dabas taka atrodas Bebrenē. Taka izveidota Dvietes upes labā krasta pietekas – Akmeņupes ielejā. Dod iespēju iepazīties ar Augšzemes augstienes dabas daudzveidību – ģeoloģiskiem veidojumiem, meža un pļavas augiem, sastapt savvaļas dzīvniekus. Takas īpatnība ir stāvie kāpumi un kritumi, kas noauguši ar jaukto koku mežu. No kraujām uz upes gultni izlaužas avoti ar dzidru un spēcinošu ūdeni. Akmeņupes ieleja ir skaista  visos gadalaikos, un aiz katra upes pagrieziena skatam paveras cita – neatkārtojama ainava. Sevišķi relaksējoša ir ūdens čalošana. Tā katrā atpūtas vietā skan savādāk.  Takas atpūtas vietās atļauts kurināt ugunskurus, ieturēt maltīti un telšu vietās pārnakšņot.

Taka sākta veidot 1998. gadā, tās izveides mērķis – iepazīstināt apmeklētājus ar Augšzemes augstienes dabas daudzveidību un aizsardzības nepieciešamību. Apmeklētājs var izstaigāt „Akmeņupes taku” – 1 km garumā, iepazīt Akmeņupes ielejai raksturīgās ainavas, ģeoloģiskos veidojumus, meža, pļavas vai mitru vietu augus, putnus un dzīvniekus.

Akmeņupe ir tipiska augstieņu upe ar ātru straumi un lielu kritumu. Nosaukums apliecina, ka visa Akmeņupes gultne ir klāta ar dažāda izmēra akmeņiem. Centīgs vēstures pētnieks var mēģināt atrast akmeni ar uzrakstu, kurš norāda uz to, ka šeit bijusi Pirmā Pasaules kara frontes līnija.

Upītes krastos izveidotā pastaigu taka ir skaista visos gadalaikos un aiz katra tās līkuma acis priecē cita ainava. Pavasarī strauji plūstošās upītes krasti ir zili, jo visapkārt zied zilās vizbulītes, pēc tam baltās un dzeltenās….. Vasarā acis priecē zilie zvaniņi un upe palikusi pavisam mierīga un rāma. Takas īpatnība ir stāvie kāpumi un kritumi, kuri noauguši ar jaukto koku mežu. No krasta kraujām uz Akmeņupes gultni izlauzušies vairāki avoti ar dzidru un garšīgu ūdeni, kuru atpūtas vietā var izmantot slāpju dzesēšanai un možuma atgūšanai tālākajam ceļam.

Pie dabas atpūtu no ikdienas stresa un steigas var atrast gan vientuļš sapņotājs, gan aktīvās atpūtas cienītājs. Sevišķi relaksējoša ir ūdens čalošana, tā katrā atpūtas vietā skan atšķirīgi.

Labiekārtotās atpūtas vietās ir atļauts kurināt ugunskurus, ērti ieturēt līdzpaņemto azaidu un pārnakšņot telšu vietās.

Kontaktinformācija:
Bebrenes tūrisma informācijas punkts, Bebrene, Ilūkstes novads,
tālr. 65407909, 20219770 vai 26109353
 Bebrenes muižas parksParks ir izcils dārzu un parku mākslas piemineklis, viens no vizuāli izteiksmīgākajiem ainavu parkiem Latvijā, tā platība 7,9 hektāri. Parks ierīkots 19. gs. beigās, bet tajā vēl joprojām saglabājušies 200 gadus veci dižozoli. Parka centrālo daļu apvij lokveida ceļš, no kura paveras skatu perspektīvas ar dažādām ainavām, kuras papildina 3 dīķi: lielākais no tiem dzirnavu dīķis, abi pārējie mazāki – viens ar ainavisku salu vidū uz kuru ved romantisks tiltiņš.

Parkā konstatēts 81 koku un krūmu taksons (sugas, pasugas, šķirnes): 30 vietējās sugas un 51 svešzemju. Starp īpašām parka vērtībām jāmin valsts un vietējās nozīmes dabas pieminekļi dižkoki un savdabīgie koki. Vecajos un dobumainajos kokos dzīvesvietu atradušas gan aizsargājamas vaboles, gan dažādi putni. Parkam ir liela dendraloģiskā vērtība un ļoti ievērojama vērtība kā dārzu un parku mākslas piemineklim, arī kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas vietai dabā.

Apmeklētāji Bebrenes muižas parku var apskatīt gan izstaigājot kājām, gan doties izbraucienā zirga vilktā karietē.

Kontaktinformācija:
Bebrenes tūrisma informācijas punkts, Bebrene, Ilūkstes novads, tālr. 65407909, 20219770 vai 26109353
 Lašu pilskalns


Sens sēļu pilskalns, kas bijis apdzīvots no 1.gs.pr.Kr. Mūsdienās pilskalnā redzamas bijušās Veclašu (Tīzenhauzenu) muižas ēku kompleksa drupas.

Kontaktinformācija:
Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads,
tālr. 20028330 vai 65437343
                                                                                                                          Atpakaļ uz sākumu...
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .